Sado Ketimpa Palang Pintoe

Pembrita Betawi

4 Agustus 1911

Sedeng Satoe sado hendak liwat di pintoe kereta api di Kepoeh maka sekoenjong-koenjoeng palang pintoe itoe djatoh dan menimpah sado itoe hingga binasa. Beruntung sado itoe tida ada penoempangnja sedeng koesirnja poen tida koerang soeatoe apa.

Sumber :

Koran Tempo, Selasa, 4 Agustus 2011.

papanyamichelle.multiply.com

Advertisements