Gambar

Mengenal Anjing Gila

Andjing Gila

Pembrita Betawi

24 Agustus 1911

Pada masa ini di Betawi ada poela beetjaboel penjakit andjing gila, hendaklah berhati hati kalau berdjalan malam. Soedah kedapetan seekor andjing jang gila, asal Pegangsaan.

Sumber :

Koran Tempo, Rabu 24 Agustus 2011.

http://www.tanyadokteranda.com/artikel/2010/09/mengenal-anjing-gila. (Diakses Rabu, 23 Agustus 2011 jam 10.55).

Advertisements